جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ره توشه وصال (صبح) 04:18
جمع خوانی قرآن کریم 05:00
صبح و زندگی 07:00
صلوات خاصه 08:00
سریال بیمارستان چونا 09:00
ره توشه وصال (ظهر) 13:14
اخبار شبکه یک 14:00
فیلم سینمایی 14:58
خبر 20 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:47
لبخند آفتاب 22:24
فیلبم سینمایی 23:28