جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سپیده وصل 04:54
اذان صبح به افق اراک 05:21
صدای روستا 06:05
گلبانگ صبح 07:10
سپهر دانش 08:45
پاسخ 09:00
بچه های آفتاب 09:40
کانون مهر 10:15
صدای شهر من(بازپخش ) 11:05
صدای توسعه 11:32
در حریم نور 12:00
اذان ظهر به افق اراک 12:24
خبرهای استان 13:00
خانواده مهدوی 13:10
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
خبر استان 16:00
موج جوونی 16:15
هرروز با ورزش 17:00
اذان مغرب به افق اراک 18:24
موج اشنا 18:30
مسابقه هفت سرا 20:05
صدای روستا 20:30
صدای شهر من 21:35
شب چراغ 22:05
چهره ها 23:00
قصه های سرزمین من 23:30