جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سپیده وصل 05:18
اذان صبح به افق اراک 05:48
صدای روستا 06:05
گلبانگ صبح 07:10
سپهر دانش 08:45
پاسخ 09:00
خبر استان 10:00
کانون مهر 10:15
صدای شهر من(بازپخش ) 11:05
در حریم نور 11:58
اذان ظهر به افق اراک 12:24
مامیتوانیم 12:30
خبرهای استان 13:00
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
موج جوونی 16:15
هرروز با ورزش 17:00
اذان مغرب به افق اراک 17:54
موج آشنا 18:30
صدای روستا 20:30
صدای شهر من 21:35
شب چراغ 22:05
مامیتوانیم(تکرار) 23:00
قصه های سرزمین من 23:30