جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صدای شهر من 00:15
شب های ایران 00:30
اذان صبح به افق اراک 05:19
صدای روستا 06:10
گلبانگ صبح 07:10
خبر استان 10:00
کانون مهر 10:15
دوگوله خونه 11:00
اذان ظهر به افق اراک 13:18
ذره بین 13:30
شما بپرسید 15:00
موج جوانی 16:15
هرروز با ورزش 17:00
شاخه نبات 17:30
خبر استان 18:00
موج آشنا 18:30
اذان مغرب به افق اراک 19:56
صدای روستا 20:00
شب چراغ 22:00
شوقات 23:30