جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
با اجازه بهار 00:00
نمایش 03:30
سپیده وصل 05:00
دعای ندبه 06:45
مستند استانها 07:15
خبر سراسری 08:00
بهاریه 08:30
قند و عسل 08:35
سفرنامه 09:00
عصر انتظار 12:35
خبر سراسری 14:00
بهاریه 14:30
سفرنامه 15:00
مسابقه شش در هفت 15:15
مسابقه شش در هفت 16:15
فرهنگ نامه 16:35
گلبهار 17:00
دعای سمات 18:00
سیاه و سفید 18:30
مجله علمی 19:30
یار مهربان 20:00
کاشانه مهر 20:30
خبر سراسری 21:00
مستند استانها 22:15
آوای کتاب 22:30