جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش 03:30
سپیده وصل 05:00
حریم ریحانه 05:10
چهار فصل 05:30
قرآن، اذان و تعقیبات صبح 05:50
خبر سراسری 08:00
آب گنج هستی 08:40
گزارش شهرستاتها 09:45
خبر استان 10:00
نشست هفته 10:05
پاسخ 10:10
باز پخش صدای سرزمین من 11:00
در حریم نور 11:35
قرآن، اذان و تعقیبات ظهر 12:30
ما می توانیم 12:35
خبر سراسری 14:00
شاخه نبات 15:35
خبر استان 16:00
امیدهای فردا 16:15
قرآن، اذان و تعقیبات 17:20
موج آشنا 18:30
مجله علمی 19:30
اردیبهشت 20:00
خبر سراسری 21:00
مستند نقش روحانیت استان رد انقلاب اسلامی 21:15
صدای روستا 21:30
افق روشن 22:35
نمایش هفته 23:30