جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
شب چراغ 02:30
سپیده وصل و قرآن 04:45
اذان صبح به افق اراک 05:15
خبر سراسری 08:00
شاخه نبات 11:05
صدای توسعه 11:30
در حریم نور و قرآن 12:00
اذان ظهر به افق اراک 13:11
خبر سراسری 14:00
بر آستان جانان 18:17
خبر استان 19:00
اذان مغرب به افق اراک 20:00