جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سپیده وصل و قرآن 05:05
اذان صبح به افق اراک 05:31
خبر سراسری 08:00
بچه های آفتاب 09:45
در حریم نور و قرآن 12:00
اذان ظهر به افق اراک 12:25
ایران 626 استانها 13:05
خبر سراسری 14:00
بر آستان جانان 17:20
اذان مغرب به افق اراک 18:00
خبر استان 19:00
شب چراغ 21:35