جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
افق روشن 02:15
برنامه ادبی 02:45
استان ما 03:00
نمایش 03:15
سپیده وصل 03:45
آیینه حقیقت 04:40
خبر سراسری 08:00
کانون مهر 09:00
حجاب+شعرخوانی 13:15
خبر سراسری 14:00
امیدهای فردا 15:45
خبر استان 16:00
پیام های شهرداری 16:15
بووووق 18:00
آیینه حقیقت 20:00
خبر سراسری 21:00
هنرنامه 21:35
شوخیز 22:00
صدای سرزمین من 23:00
آوای کتاب 23:30