جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
اقتصاد پایدار 02:30
ره توشه وصال (صبح) 04:30
ترتیل قرآن کریم یک جزء 05:00
خبر سراسری 08:00
خبر استان 10:00
در حریم نور 12:45
ره توشه وصال (ظهر) 13:08
خبر سراسری 14:00
ترتیل قرآن کریم یک جزء 14:45
خبر استان 16:00
خبر استان 19:00
همه دعوتیم 19:10
ره توشه وصال(مغرب) 20:29
یک آیه یک تفسیر 20:47
خبر سراسری 21:00
شب چراغ 21:35
نمایش شب 23:00