جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
صدای روستا 06:05
گلبانگ صبح 07:10
خبر سراسری 08:00
پاسخ 09:00
کانون مهر 10:10
در حریم نور 11:32
ذره بین 12:35
دوگوله خونه 13:05
شما بپرسید 15:00
موج جوونی 16:15
هرروز با ورزش 17:00
مثبت 12 18:00
موج آشنا 18:30
صدای روستا 20:05
مسابقه هفت سرا 20:30
صدای شهر من 21:32
شب چراغ 22:00
قصه های سرزمین من 23:30