جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
گامی به سوی نور 03:45
ره توشه وصال (صبح) 05:33
سازیان 07:15
ارغنون 07:29
خبر سراسری 08:00
لبخند ایرانی 09:00
ره توشه وصال (ظهر) 13:06
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
سخنرانی 16:15
مسابقه شش در هفت 17:05
قبیله قابیل 17:30
قند وعسل 18:05
خبر استان 19:00
ره توشه وصال(مغرب) 19:33
خبر سراسری 21:00
خطبه های نماز جمعه اراک 22:00
اردیبهشت 22:40
نمایش شب 23:00
ادبیات کهن (باز پخش) 23:40