جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
با اجازه بهار 00:00
افق روشن 00:30
نمایش 03:30
سپیده وصل 05:00
مشاعره به سوی سیمرغ 06:30
مستند استانها 07:15
خبر سراسری 08:00
بهاریه 08:30
سفرنامه 09:00
خبر سراسری 14:00
بهاریه 14:30
سفرنامه 15:00
خبر استان 16:00
مسابقه شش در هفت 16:15
گلبهار 17:00
زمزم احکام 17:30
مستند استان مرکزی 19:35
کاشانه مهر 20:30
خبر سراسری 21:00
شب های فیروزه ای 21:30
مستند استانها 22:15
آوای کتاب 22:30