جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سپیده وصل 04:12
صدای روستا 06:05
گلبانگ سربلندی 07:10
پاسخ 09:00
بچه های آفتاب 09:40
کانون مهر 10:10
شاخه نبات (بازپخش) 11:00
در حریم نور 11:39
دوگوله خونه 13:05
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
موج جوونی 16:15
هرروز با ورزش 17:00
مثبت 12 17:30
شاخه نبات 17:50
هشت سال اقتدار 18:40
صدای روستا 20:05
اغر بخیر 20:30
صدای شهر من 21:32
شب چراغ 22:00
به سوی فردا 23:00
قصه های سرزمین من 23:30