جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
در حریم نور 00:43
اقتصاد پایدار 02:30
ره توشه وصال (صبح) 04:19
ترتیل قرآن کریم یک جزء 05:00
گامی به سوی نور 06:05
خبر سراسری 08:00
شکوفه ها 09:45
یک دنیا حرف ( راهیان نور) 12:00
ره توشه وصال (ظهر) 13:09
به سوی او (تفسیر قرآن کریم) 13:30
خبر سراسری 14:00
ترتیل قرآن کریم یک جزء 14:45
خبر استان 16:00
خبر استان 19:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:40
یک آیه یک تفسیر 20:47
خبر سراسری 21:00
شب چراغ 21:35
چله نشین عشق 22:30
آوای دل 23:40

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ره توشه وصال (صبح) 04:19
جمع خوانی قرآن کریم 04:50
صلوات خاصه 08:00
مسابقه ضد گلوله 08:05
سریال بیمارستان چونا 09:00
مستند 12:22
حدیث کساء 12:47
ره توشه وصال (ظهر) 13:09
اخبار شبکه یک 14:00
تکرار سریال برادر 14:45
مستند 16:14
مستند شما که غریبه نیستید 16:57
خبر 20 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:40
چشمه سار حکمت 20:55
در مسیر توسعه 22:00