جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
با اجازه بهار 00:00
افق روشن 00:30
نمایش 03:30
سپیده وصل 05:00
مشاعره به سوی سیمرغ 06:30
مستند استانها 07:15
خبر سراسری 08:00
بهاریه 08:30
سفرنامه 09:00
خبر سراسری 14:00
بهاریه 14:30
سفرنامه 15:00
خبر استان 16:00
مسابقه شش در هفت 16:15
گلبهار 17:00
زمزم احکام 17:30
مستند استان مرکزی 19:35
کاشانه مهر 20:30
خبر سراسری 21:00
شب های فیروزه ای 21:30
مستند استانها 22:15
آوای کتاب 22:30

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:45
رنگین کمان 10:05
ره توشه وصال 11:55
حدیث کساء 12:50
مستند دانستنیها 13:40
باز پخش شبانه 14:00
لبخند آفتاب 14:55
مستند برکت 15:25
اخبار استان 17:00
ره توشه وصال(مغرب) 18:00
اخبار استان 20:00
شب فیروزه ای 21:35
احبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:15