جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
افق روشن 02:15
برنامه ادبی 02:45
استان ما 03:00
نمایش 03:15
سپیده وصل 03:45
آیینه حقیقت 04:40
خبر سراسری 08:00
کانون مهر 09:00
حجاب+شعرخوانی 13:15
خبر سراسری 14:00
امیدهای فردا 15:45
خبر استان 16:00
پیام های شهرداری 16:15
بووووق 18:00
آیینه حقیقت 20:00
خبر سراسری 21:00
هنرنامه 21:35
شوخیز 22:00
صدای سرزمین من 23:00
آوای کتاب 23:30

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 01:25
لبخند آفتاب 01:55
دلنوازان 02:20
مستند شگفتی 02:50
ره توشه وصال 04:00
شبکه شما 05:00
تماشاخانه 09:00
رنگین کمان 10:05
زنگ تفریح 12:15
حدیث کساء 12:50
مستند لاک جیغ تا خدا 13:30
تکرار چهار سوق همدلی 14:35
اخبار استان 17:00
مستند 18:00
اخبار استان 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:30
چهارسوق همدلی 21:20
احبار استان 23:00
سریال شبانه 23:30