جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
شوقات 02:05
افق روشن 02:15
برنامه ادبی 02:45
استان ما 03:00
نمایش 03:15
سپیده وصل 03:45
آیینه حقیقت 04:40
خبر سراسری 08:00
حجاب+شعرخوانی 13:15
خبر سراسری 14:00
بچه های آفتاب 15:45
خبر استان 16:00
پیام های شهرداری 16:15
تلنگر 18:30
قرآن و اذان 19:30
موج آشنا 20:00
خبر سراسری 21:00
نمایش هفته 21:35
آوای کتاب 23:30

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قاب خاطره 01:00
لبخند آفتاب 01:55
دلنوازان 02:40
تکرار مستند جشنواره 03:10
ره توشه وصال 04:00
سخنرانی مذهبی 05:50
شادمانه 06:25
مستند 08:00
نمای آفتابی 09:35
تماشاخانه 10:00
حدیث کساء 12:50
تکرار فیلم سینمایی 14:35
اخبار استان 17:00
اخم هاتو بازکن 17:30
مستند 18:05
قاب خاطره 18:40
اخبار استان 20:00
شهر ما 20:30
ره توشه وصال(مغرب) 20:45
احبار استان 23:00
تکرار سقلمه 23:25
فیلم سینمایی 23:40