جدول پخش شبکه های دیجیتال

جــدول فرکانس پخــش شبـکه های دیجــیتال در استــان مـرکــزی

در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  32166119  پاسخگوی شما می باشد

 

شهرستان

شهر(ایستگاه)

شماره کانـال بسته اول(10 شبکه اول)

شماره کانـال بسته دوم(10 شبکه دوم)

اراک

اراك

36

42

ساروق

40

46

داودآباد

40

46

هزاوه

33

35

کارچان

40

46

گوار

21

27

جیریا

21

23

خرم آباد 

48

50

روستای طور  37 37
روستای کودرز  25 25
روستای کلاغ نشین  33 33
روستای انجدان 56 56

آشتیان

آشتيان

44

50

کردیجان

31

33

تفرش

تفرش

22

28

کندج 23 25
آلا 54 56
دیزج  33 35
کوره 21 21
هفتان 51 51

خمین

 

خمين

21

27

قورچي باشي

21

27

دهنو

45

51

چهارچشمه

37

43

لکان

22

28

خلیل آباد

23

25

دربند 38 40
سوک قزقان 53 55
کجارستان 33 35
بلاورجان 37 39
مزرعه نو 50 52
دره گرم 43 45
کاظم آباد 43 45
نیشهر 49 51

خنداب

خنداب

30

36

جاورسيان

30

36

دهسد

56

62

شرشره

29

61

سوزان

22

28

شهید

24

26

دليجان

دليجان

46

52

نراق

46

52

خاوه

47

53

راونج

51

57

واران

21 23

بهار

24 24
هستیجان 40 40

زرندیه

ما مونيه(زرند)

62

66

خشكرود

62

66

رازقان

21

27

زاويه

62

66

پرندك

62

66

مصرقان

55

61

الویر

62

62

جناقچی سفلی 48 48

ساوه

ساوه

53

59

غرق آباد

32

38

نوبران

22

28

آوه

53

59

بالقلو

32

38

جوشقان

66

61

مراغه 24 24

شازند

شازند

53

59

آستا نه

48

54

مهاجران

53

59

توره

55

61

شهباز

21

27

هندودر

52

58

بخش سربند (آهنگران)

52

58

نهرمیان

44

50

ده کابید

31

33

ظهیر آباد

37

39

اسکان

22

28

کلهجوب

35

37

آب باریک 23 25
ده کوثر 55 55
ضیا آباد 47 47
واشه 50 50
سرچال 40 40
چناس 51 51
تواندشت 47 23M49

فراهان

فرمهين

40

46

خنجين

40

46

تلخاب

23

25

فشک 55 57
فردقان 68 68
کسرآصف 22 22
گورچان 36 36

كميجان

كميجان

30

36

ميلاجرد

30

36

چلبی

22

24

وفس

23

29

چهرقان

24

30

سیجان 28 28
طرلان 38 38

محلات

محلات

56

62

نيمور

56

62

ورعلیا

26

28

بزیجان 45 45
 
 
در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  32166119  پاسخگوی شما می باشد