جدول پخش شبکه های دیجیتال

جــدول فرکانس پخــش شبـکه های دیجــیتال در استــان مـرکــزی

در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  32166119  پاسخگوی شما می باشد

 

ردیف

شهرستان

شهر(ایستگاه)

شماره کانـال بسته اول(10 شبکه اول)

شماره کانـال بسته دوم(10 شبکه دوم)

1

اراک

اراك

36

42

2

ساروق

40

46

3

داودآباد

40

46

4

هزاوه

33

35

5

کارچان

40

46

6

گوار

21

27

7

جیریا

21

23

8

خرم آباد

48

50

9

آشتیان

آشتيان

44

50

10

کردیجان

31

33

11

تفرش

تفرش

22

28

12 کندج 23 25

13

آلا 54 56

14

دیزج 33 35

15

خمین

 

خمين

21

27

16

قورچي باشي

21

27

17

دهنو

45

51

18

چهارچشمه

37

43

19

لکان

22

28

20 خلیل آباد

23

25

21 دربند 38 40
22 سوک قزقان 53 55
23 کجارستان 33 35
24 بلاورجان 37 39
25 مزرعه نو 50 52
26 دره گرم 43 45
27 کاظم آباد 43 45
28 نیشهر 49 51

29

خنداب

خنداب

30

36

30

جاورسيان

30

36

31

دهسد

56

62

32

شرشره

29

61

33

سوزان

22

28

34

شهید

24

26

35

دليجان

دليجان

46

52

36

نراق

46

52

37

خاوه

47

53

38

راونج

51

57

39

واران

21 23

40

بهار

24 24

41

زرندیه

ما مونيه(زرند)

62

66

42

خشكرود

62

66

43

رازقان

21

27

44

زاويه

62

66

45

پرندك

62

66

46

مصرقان

55

61

47

الویر

62

62

48

ساوه

ساوه

53

59

49

غرق آباد

32

38

50

نوبران

22

28

51

آوه

53

59

52

بالقلو

32

38

53

جوشقان

66

61

54

شازند

شازند

53

59

55

آستا نه

48

54

56

مهاجران

53

59

57

توره

55

61

58

شهباز

21

27

59

هندودر

52

58

60

بخش سربند (آهنگران)

52

58

61

نهرمیان

44

50

62

ده کابید

31

33

63

ظهیر آباد

37

39

64

اسکان

22

28

65

کلهجوب

35

37

66 آب باریک 23 25

67

فراهان

فرمهين

40

46

68

خنجين

40

46

69

تلخاب

23

25

70 فشک 55 57

71

كميجان

كميجان

30

36

72

ميلاجرد

30

36

73

چلبی

22

24

74

وفس

23

29

75

چهرقان

24

30

76

محلات

محلات

56

62

77

نيمور

56

62

78

ورعلیا

26

28

 
 
در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  32166119  پاسخگوی شما می باشد