جدول پخش شبکه های دیجیتال

جدول پخش شبکه های دیجیتال


جــدول فرکانس پخــش شبـکه های دیجــیتال در استــان مـرکــزی

در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  33432119  پاسخگوی شما می باشد

 

شهرستان

شهر(ایستگاه)

شماره کانـال بسته اول(10 شبکه اول)

شماره کانـال بسته دوم(10 شبکه دوم)

اراک

اراك

36

42

ساروق

40

46

داودآباد

40

46

هزاوه

33

35

کارچان

40

46

گوار

21

27

جیریا

21

23

خرم آباد 

48

50

روستای طور  37 37
روستای کودرز  35 35
روستای کلاغ نشین  33 33
روستای انجدان  56 56
مستوفی 36 42
ولیعصر 58 58
ارکوین 52 52
بغدادی 48 48
کتیران 42 42
ساکی 25 25

آشتیان

آشتيان

44

50

کردیجان

31

33

هزار آباد 52 52
انانجرد 28 28
آهو 56 56

تفرش

تفرش

22

28

کندج 23 25
آلا 54 56
دیزج  33 35
کوره 21 21
هفتان 51 51
جفتان 35 35
ابر در 21 21
کهلو سفلی 28 28
فریسمانه 44 44
بازرجان 24 24
سرآبادن 21 21

خمین

 

خمين

21

27

قورچي باشي

21

27

دهنو

47

51

چهارچشمه

37

43

لکان

22

28

خلیل آباد

23

25

دربند 38 40
سوک قزقان 53 55
کجارستان 33 35
بلاورجان 37 39
مزرعه نو 50 52
دره گرم 43 45
کاظم آباد 43 45
نیشهر 49 51
ورچه 21  27

خنداب

خنداب

30

36

جاورسيان

30

36

دهسد

56

62

شرشره

23

29

سوزان

22

28

شهید

24

26

باربند 30 36
اسکان 22  28
درمن 48 48
سیر در 25 25

دليجان

دليجان

46

52

نراق

46

52

خاوه

47

53

راونج

25

31

واران

21 23

بهاراردهال

24 24
هستیجان 40 40

زرندیه

ما مونيه(زرند)

62

66

خشكرود

62

66

رازقان

21

27

زاويه

62

66

پرندك

62

66

مصرقان

55

61

الویر

21 

27

جناقچی سفلی 48 48
بلوبند 53 53
ویدر 50 50
چهارحد 25 25

ساوه

ساوه

21 

27

غرق آباد

32

38

نوبران

22

28

آوه

53

59

بالقلو

32

38

جوشقان

35 

37

مراغه 24 24
اکبرآباد 44  50
دربند نوبران 44 44
یولاق 55 55
ورکبار 24 24
آقچه قلعه 51 51

شازند

 

شازند

53

59

آستا نه

48

54

مهاجران

53

59

توره

55

61

شهباز

21

27

هندودر

33 

35

آهنگران

40 

46

نهرمیان

24 

30

ده کابید

31

33

ظهیر آباد

37

39

اسکان

22

28

کلهجوب

35

37

آب باریک 23 25
ده کوثر 55 55
ضیا آباد 47 47
واشه 50 50
سرچال 40 40
چناس 51 51
تواندشت 47 49
سرسختی 48  54
سمنگان 23  29
هفته 21  27
میانرود 33  39
توره دوم 32  34
آقاچکندی 36 36

فراهان

فرمهين

40

46

خنجين

40

46

تلخاب

23

25

فشک 55 57
فردغان 68 68
کسرآصف 22 22
گورچان 36 36

كميجان

كميجان

30

36

ميلاجرد

30

36

چلبی

22

24

وفس

23

29

چهرقان

26 

28

سیجان 28 28
طرلان 38 38
میدانک 54 54

محلات

محلات

26 

32

نيمور

56

62

ورعلیا

26

28

بزیجان 45 45
  کوی حجت 30  36
 
 
در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  33432119  پاسخگوی شما می باشد