سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

فرکانس ها

 

 

جـــدول فرکانـــس های دیجیتال و اف ام

فرکانس های ماهواره ای فرکانس دیجیتال: فرکانس آنالوگ :

Iran Sat  2,3 | FR: 12264MHz

SR: 27500 | FEC: 3/4 | P: Horizontal

 36 و 42 شبکه آفتاب کانال 8 باند VHF

Iran Sat   | FR: 12302 MHz

SR: 32000 | FEC: Auto | Modcod: MPEG4 /DVB-S2-8psk

   

 

جــدول فرکانس پخــش شبـکه های دیجــیتال در استــان مـرکــزی

در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  33432119  پاسخگوی شما می باشد

 

شهرستان

شهر(ایستگاه)

شماره کانـال بسته اول(10 شبکه اول)

شماره کانـال بسته دوم(10 شبکه دوم)

اراک

اراك

36

42

ساروق

40

46

داودآباد

40

46

هزاوه

33

35

کارچان

40

46

گوار

21

27

جیریا

21

23

خرم آباد 

48

50

روستای طور  37 37
روستای کودرز  35 35
روستای کلاغ نشین  33 33
روستای انجدان  56 56
مستوفی 36 42
ولیعصر 58 58
ارکوین 52 52
بغدادی 48 48
کتیران 42 42
ساکی 25 25

آشتیان

آشتيان

44

50

کردیجان

31

33

هزار آباد 52 52
انانجرد 28 28
آهو 56 56

تفرش

تفرش

22

28

کندج 23 25
آلا 54 56
دیزج  33 35
کوره 21 21
هفتان 51 51
جفتان 35 35
ابر در 21 21
کهلو سفلی 28 28
فریسمانه 44 44
بازرجان 24 24
سرآبادن 21 21

خمین

 

خمين

21

27

قورچي باشي

21

27

دهنو

47

51

چهارچشمه

37

43

لکان

22

28

خلیل آباد

23

25

دربند 38 40
سوک قزقان 53 55
کجارستان 33 35
بلاورجان 37 39
مزرعه نو 50 52
دره گرم 43 45
کاظم آباد 43 45
نیشهر 49 51
ورچه 21  27

خنداب

خنداب

30

36

جاورسيان

30

36

دهسد

56

62

شرشره

23

29

سوزان

22

28

شهید

24

26

باربند 30 36
اسکان 22  28
درمن 48 48
سیر در 25 25

دليجان

دليجان

46

52

نراق

46

52

خاوه

47

53

راونج

25

31

واران

21 23

بهاراردهال

24 24
هستیجان 40 40

زرندیه

ما مونيه(زرند)

62

66

خشكرود

62

66

رازقان

21

27

زاويه

62

66

پرندك

62

66

مصرقان

55

61

الویر

21 

27

جناقچی سفلی 48 48
بلوبند 53 53
ویدر 50 50
چهارحد 25 25

ساوه

ساوه

21 

27

غرق آباد

32

38

نوبران

22

28

آوه

53

59

بالقلو

32

38

جوشقان

35 

37

مراغه 24 24
اکبرآباد 44  50
دربند نوبران 44 44
یولاق 55 55
ورکبار 24 24
آقچه قلعه 51 51

شازند

 

شازند

53

59

آستا نه

48

54

مهاجران

53

59

توره

55

61

شهباز

21

27

هندودر

33 

35

آهنگران

40 

46

نهرمیان

24 

30

ده کابید

31

33

ظهیر آباد

37

39

اسکان

22

28

کلهجوب

35

37

آب باریک 23 25
ده کوثر 55 55
ضیا آباد 47 47
واشه 50 50
سرچال 40 40
چناس 51 51
تواندشت 47 49
سرسختی 48  54
سمنگان 23  29
هفته 21  27
میانرود 33  39
توره دوم 32  34
آقاچکندی 36 36

فراهان

فرمهين

40

46

خنجين

40

46

تلخاب

23

25

فشک 55 57
فردغان 68 68
کسرآصف 22 22
گورچان 36 36

كميجان

كميجان

30

36

ميلاجرد

30

36

چلبی

22

24

وفس

23

29

چهرقان

26 

28

سیجان 28 28
طرلان 38 38
میدانک 54 54

محلات

محلات

26 

32

نيمور

56

62

ورعلیا

26

28

بزیجان 45 45
  کوی حجت 30  36
 
 
در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  33432119  پاسخگوی شما می باشد
 
 
 
فرکانس ماهواره ای فرکانس دیجیتال فركانس آنالوگ:

Iran Sat,  2,3 FR: 12264 MHz

SR: 27500 | FEC:  3/4 | P: Horizontal

رادیو،

شهر اراک  :کانال 42

موج AM ردیف KHz 774

موج FM  ردیف 93/8 و 94/3 MHz

 

جدول فرکانس پخش شبکه های رادیویی در استان مرکزی(MHZ)

رادیو آفتاب در سراسر استان بر روی باند AM فرکانس  774KHz  قابل دریافت می باشد

 

ردیف

شهرستـان

شــهر

آفتــاب

ایـــران

پیـــام

جـــوان

قــرآن

مــعارف

فـــرهنـگ

ورزش

اقتصاد

سلامت

آوا

1

اراک

اراك

94.3

90.3

104.3

88.3

100.3

96.3

106.3

92.3

97.8

102.3

93.3

2

ساروق

93.8

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

97.8

101.8

 

3

داودآباد

93.8

90.3

104.3

88.3

100.3

96.3

106.3

92.3

97.8

102.3

93.3

4

کارچان

93.8

90.3

104.3

88.3

100.3

96.3

106.3

92.3

97.8

102.3

93.3

5

آشتیان

آشتيان

93.8

--

104.7

88.7

100.7

96.7

106.7

92.7

97.8

101.8

 

6

تفرش

تفرش

93.8

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

97.8

101.8

 

7

خمین

خمين

94.5

90.5

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

  - 93.5

8

قورچي باشي

94.5

90.5

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

- - 93.5

9

خنداب

خنداب

107.9

91

105

89

101

97

107

93

99 103  

10

جاورسيان

107.9

91

105

89

101

97

107

93

-    

11

دلیجان

دليجان

93.6

89.6

103.6

87.6

99.6

95.6

105.6

91.6

- -  

12

نراق

93.6

89.6

103.6

87.6

99.6

95.6

105.6

91.6

- -  

13

زرندیه

ما مونيه

87.6

90

104

88

100

96

106

92

98 102  

14

خشكرود

87.6

90

104

88

100

96

106

92

98 102  

15

رازقان

95.6

90

104

88

100

96

106

92

- -  

16

زاويه

87.6

90

104

88

100

96

106

92

98 102  

17

پرندك

87.6

90

104

88

100

96

106

92

98 102  

18

ساوه

ساوه

94.2

90.5

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

98.5

102.5

 

19

غرق آباد

94.3

90.3

104.3

88.3

100.3

96.3

106.3

92.3

98.5 102.5  

20

نوبران

-

--

104.7

88.7

100.7

96.7

106.7

92.7

- -  

21

آوه

94.2

90.5

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

- -  

22

شازند

شازند

92

91

104.6

87.9

101

97.5

106

93

- -  

23

آستا نه

-

--

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

- -  

24

مهاجران

92

91

104.6

87.9

101

97.5

106

93

- -  

25

توره

-

--

99.2

95.9

92.7

102.7

--

--

- -  

26

شهباز

-

--

105

89

101

97

--

--

- -  

27

هندودر

94.3

--

104.3

--

100.3

96.3

106.3

--

- -  

28

فراهان

فرمهين

93.8

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

97.8

101.8

93.1

29

خنجين

93.8

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

97.8

101.8

93.1

30

كميجان

كميجان

107.9

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

99

103

 
31

ميلاجرد

107.9

91

105

89

101

97

107

93

99

103

 
32

محلات

محلات

95

91

105

89

101

97

107

93

- -  

33

نيمور

95

91

105

89

101

97

107

93

-