اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶

فرکانس ها

 

 

جـــدول فرکانـــس های دیجیتال و اف ام

فرکانس های ماهواره ای فرکانس دیجیتال: فرکانس آنالوگ :

Iran Sat  2,3 | FR: 12264MHz

SR: 27500 | FEC: 3/4 | P: Horizontal

 36 و 42 شبکه آفتاب کانال 8 باند VHF

Iran Sat   | FR: 12302 MHz

SR: 32000 | FEC: Auto | Modcod: MPEG4 /DVB-S2-8psk

   

 

جــدول فرکانس پخــش شبـکه های دیجــیتال در استــان مـرکــزی

در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  32166119  پاسخگوی شما می باشد

 

شهرستان

شهر(ایستگاه)

شماره کانـال بسته اول(10 شبکه اول)

شماره کانـال بسته دوم(10 شبکه دوم)

اراک

اراك

36

42

ساروق

40

46

داودآباد

40

46

هزاوه

33

35

کارچان

40

46

گوار

21

27

جیریا

21

23

خرم آباد 

48

50

روستای طور  37 37
روستای کودرز  25 25
روستای کلاغ نشین  33 33
روستای انجدان 56 56

آشتیان

آشتيان

44

50

کردیجان

31

33

تفرش

تفرش

22

28

کندج 23 25
آلا 54 56
دیزج  33 35
کوره 21 21
هفتان 51 51

خمین

 

خمين

21

27

قورچي باشي

21

27

دهنو

45

51

چهارچشمه

37

43

لکان

22

28

خلیل آباد

23

25

دربند 38 40
سوک قزقان 53 55
کجارستان 33 35
بلاورجان 37 39
مزرعه نو 50 52
دره گرم 43 45
کاظم آباد 43 45
نیشهر 49 51

خنداب

خنداب

30

36

جاورسيان

30

36

دهسد

56

62

شرشره

29

61

سوزان

22

28

شهید

24

26

دليجان

دليجان

46

52

نراق

46

52

خاوه

47

53

راونج

51

57

واران

21 23

بهار

24 24
هستیجان 40 40

زرندیه

ما مونيه(زرند)

62

66

خشكرود

62

66

رازقان

21

27

زاويه

62

66

پرندك

62

66

مصرقان

55

61

الویر

62

62

جناقچی سفلی 48 48

ساوه

ساوه

53

59

غرق آباد

32

38

نوبران

22

28

آوه

53

59

بالقلو

32

38

جوشقان

66

61

مراغه 24 24

شازند

شازند

53

59

آستا نه

48

54

مهاجران

53

59

توره

55

61

شهباز

21

27

هندودر

52

58

بخش سربند (آهنگران)

52

58

نهرمیان

44

50

ده کابید

31

33

ظهیر آباد

37

39

اسکان

22

28

کلهجوب

35

37

آب باریک 23 25
ده کوثر 55 55
ضیا آباد 47 47
واشه 50 50
سرچال 40 40
چناس 51 51
تواندشت 47 23M49

فراهان

فرمهين

40

46

خنجين

40

46

تلخاب

23

25

فشک 55 57
فردقان 68 68
کسرآصف 22 22
گورچان 36 36

كميجان

كميجان

30

36

ميلاجرد

30

36

چلبی

22

24

وفس

23

29

چهرقان

24

30

سیجان 28 28
طرلان 38 38

محلات

محلات

56

62

نيمور

56

62

ورعلیا

26

28

بزیجان 45 45
 
 
در صورت بروز هرگونه اشکال در دریافت شبکه های رادیویی و تلویزیونی شماره تلفن  32166119  پاسخگوی شما می باشد
 
 
 
فرکانس ماهواره ای فرکانس دیجیتال فركانس آنالوگ:

Iran Sat,  2,3 FR: 12264 MHz

SR: 27500 | FEC:  3/4 | P: Horizontal

رادیو،

شهر اراک  :کانال 42

موج AM ردیف KHz 774

موج FM  ردیف 93/8 و 94/3 MHz

 

جدول فرکانس پخش شبکه های رادیویی در استان مرکزی(MHZ)

رادیو آفتاب در سراسر استان بر روی باند AM فرکانس  774KHz  قابل دریافت می باشد

 

ردیف

شهرستـان

شــهر

آفتــاب

ایـــران

پیـــام

جـــوان

قــرآن

مــعارف

فـــرهنـگ

ورزش

اقتصاد

سلامت

آوا

1

اراک

اراك

94.3

90.3

104.3

88.3

100.3

96.3

106.3

92.3

97.8

102.3

93.3

2

ساروق

93.8

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

97.8

101.8

 

3

داودآباد

93.8

90.3

104.3

88.3

100.3

96.3

106.3

92.3

97.8

102.3

93.3

4

کارچان

93.8

90.3

104.3

88.3

100.3

96.3

106.3

92.3

97.8

102.3

93.3

5

آشتیان

آشتيان

93.8

--

104.7

88.7

100.7

96.7

106.7

92.7

97.8

101.8

 

6

تفرش

تفرش

93.8

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

97.8

101.8

 

7

خمین

خمين

94.5

90.5

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

  - 93.5

8

قورچي باشي

94.5

90.5

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

- - 93.5

9

خنداب

خنداب

107.9

91

105

89

101

97

107

93

99 103  

10

جاورسيان

107.9

91

105

89

101

97

107

93

-    

11

دلیجان

دليجان

93.6

89.6

103.6

87.6

99.6

95.6

105.6

91.6

- -  

12

نراق

93.6

89.6

103.6

87.6

99.6

95.6

105.6

91.6

- -  

13

زرندیه

ما مونيه

87.6

90

104

88

100

96

106

92

98 102  

14

خشكرود

87.6

90

104

88

100

96

106

92

98 102  

15

رازقان

95.6

90

104

88

100

96

106

92

- -  

16

زاويه

87.6

90

104

88

100

96

106

92

98 102  

17

پرندك

87.6

90

104

88

100

96

106

92

98 102  

18

ساوه

ساوه

94.2

90.5

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

98.5

102.5

 

19

غرق آباد

94.3

90.3

104.3

88.3

100.3

96.3

106.3

92.3

98.5 102.5  

20

نوبران

-

--

104.7

88.7

100.7

96.7

106.7

92.7

- -  

21

آوه

94.2

90.5

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

- -  

22

شازند

شازند

92

91

104.6

87.9

101

97.5

106

93

- -  

23

آستا نه

-

--

104.5

88.5

100.5

96.5

106.5

92.5

- -  

24

مهاجران

92

91

104.6

87.9

101

97.5

106

93

- -  

25

توره

-

--

99.2

95.9

92.7

102.7

--

--

- -  

26

شهباز

-

--

105

89

101

97

--

--

- -  

27

هندودر

94.3

--

104.3

--

100.3

96.3

106.3

--

- -  

28

فراهان

فرمهين

93.8

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

97.8

101.8

93.1

29

خنجين

93.8

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

97.8

101.8

93.1

30

كميجان

كميجان

107.9

89.8

103.8

87.8

99.8

95.8

105.8

91.8

99

103

 
31

ميلاجرد

107.9

91

105

89

101

97

107

93

99

103

 
32

محلات

محلات

95

91

105

89

101

97

107

93

- -  

33

نيمور

95

91

105

89

101

97

107

93

-