سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

دوم فررودین روز جهانی آب - نمایش محتوای خبر

 

 

دوم فررودین روز جهانی آب

دوم فررودین روز جهانی آب

دوم فررودین روز جهانی آب

 

روز جهانی آب مصادف با دوم فروردین هر سال (22 مارس) از سوی سازمان ملل نامگذاری شده است.

کلیه آبهای موجود در ایران قابل استفاده نیست و درصد بالایی را آبهای شور تشکیل می دهند، که روزبه روز برمیزان آنها افزوده می شود.

برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی شیرین از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیق باعث کاهش میزان آب شیرین و افزایش آبهای شورمی شود؛

استان مرکزی هم به دلیل وضعیت جغرافیایی نیمه خشک و فعالیت های کشاورزی با کمبود آب مواجه است.

90 درصد آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی استفاده می شود.

آبیاری نوین ، جلوگیری از حفرچاه های غیرمجاز و نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای مجاز و فرهنگ سازی و آموزش از راه های مقابله با کم آبی است.