Skip to Content

7 ماندگار در قاب دوربین

7 ماندگار در قاب دوربین


 

7 ماندگار در قاب دوربین

روز جمعه هفتم اسفند ماه سال ۹۴ روزی که مردم در آن حماسه تاریخی جدیدی را خلق کردند و به تصویر دوربین‌ها و ثبت خبرنگاران رساندند.