رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

(قورباغه) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

(قورباغه)

 

 

قورو قور و قورصداي كيه /  قورباغه كنار جوب خال خاليه پيرهن

شسته با گوشه پا حرف مي زنه يواش، يواش /   نشسته با گوشه پا حرف مي زنه يواش، يواش

حرف مي زنه خوشحال و شاد / انگاري خوابش نمي ياد

قور،قور،قور مي كنه خوابشو هي دور مي كنه / روز كه مي ياد خسته مي شه ،چشمهاي او ،بسته مي شه