رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

یوسف اعتصامی (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

یوسف اعتصامی (2)

 

یوسف اعتصامی 

یوسف اعتصامی معروف به (اعتصام الملک آشتیانی)، نویسنده، ناشر، و مترجم ایرانی، در سال ۱۲۵۳ به دنیا آمد. پدرش ابراهیم اعتصام الملک‌ از مردم آشتیان بود که در جوانی به عنوان مستوفی به آذربایجان‌ رفت و تا پایان زندگی در آنجا ماند. میرزا‌یوسف‌، در تبریز آموزش دید. زبان و ادبیات عرب‌، دانش‌های ‌دینی‌ و زبان‌های ترکی استانبولی و فرانسه را در تبریز آموخت و‌ در اواخر دهه ۱۲۷۰، اولین چاپخانه حروفی تبریز را دائر کرد. در دوره دوم یعنی بین سالهای(۳۰تا۱۳۲۷) به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد. در ۱۲۸۹ مجله بهار را تأسیس کرد و مدیریت آن را به عهده داشت.

مجله بهار ماهنامه‌ای بود شصت و چهار صفحه‌ای که در دو دوره، ۹۰-۱۲۸۹ و ۱-۱۳۰۰، منتشر شد. اغلب مقالات مجله نوشته یا ترجمه یوسف اعتصامی بود، و بخش وسیعی به فرهنگ غرب اختصاص داشت

یوسف اعتصامی نزدیک به چهل جلد کتاب ترجمه کرده‌است، از جمله ترجمه فارسی تربیت نسوان قاسم امین، کتاب اول تیره بختان ویکتور هوگو، خدعه و عشق فردریک شیلر، و سفینه غواصه ژول ورن. از دیگر آثار او تفسیری به عربی از اطواق الذهب ابوالقاسم محمود زمخشری، و فهرست کتابخانه مجلس است . این مترجم ایرانی سرانجام در سال ۱۳۱۶ در گذشت .

کلمات کلیدی:

یوسف اعتصامی،اعتصام الملک آشتیانی، مترجم ایرانی،شهر آشتیان ،ابراهیم اعتصام الملک‌ ،مجله بهار

Key word: yoseph Etesami ,Iranian translator , City ashtiyan