سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

گفتگوی ویژه خبری – آسیب شناسی طلاق دراستان - نمایش محتوای خبر

 

 

گفتگوی ویژه خبری – آسیب شناسی طلاق دراستان

 

 

 


ازدواج وتحکیم بنیان خانواده یکی ازدستورات اسلام ومورد تاکیدبزرگان دین است وهمه برنامه ریزان کشور تلاش می کنند با برنامه ریزی وفراهم کردن تسهیلات شرایط ازدواج آسان برای جوانان رافراهم کنند.

باوجود تلاش خانواده ها برای ازدواج فرزندان وسختگیری های رایج درانتخاب عروس یا داماد، هنوز بخش قابل توجهی ازدعاوی خانوادگی نشان می دهد عدم مطالعه وتحقیق درباره افراد یا رویاپردازی و انتظارات بیش ازحد موجب شده کانونهای گرمی که دربرخی اوقات هنوزچندماهی ازتشکیل آن نگذشته به سردی وفروپاشی بی انجامد.

براستی چرا جوانانی که باهزاران امید، آرزو وبرنامه ریزی پای به زندگی مشترک می گذارند پس از گذشت مدت کوتاهی اقدام به طلاق کرده وقادرنیستند درکناریکدیگربه تفاهم رسیده وچرخ زندگی مشترک رابچرخانند؟

آمارها حاکیست درسالهای اخیر پدیده نامبارک طلاق درحال رشد است آیا زندگی نوبنیاد جوانان بدلیل خود خواهی،انتظارات بالا ازطرف مقابل،بی توجهی به آموزه های دینی وبرپایی بنای زندگی براساس آمال و آرزوهای غیر واقعی درحال فروپاشی است یا طلاقها علت دیگری دارند؟

دردادگاههای خانواده چه می گذرد؟

چراآمارطلاق درجامعه روبه افزایش است؟

چرا جوانان یاکسانیکه سالهای طولانی درکناریکدیگرزندگی کرده اند دردعاوی خانوادگی چاره کار را درجدایی وطلاق می بینند؟

آیامدارس ومجامع علمی ودانشگاهی آموزشهای لازم رادرباره مهارتهای زندگی به قشرجوان کشورارائه

می کنند؟

اگر زوجهای جوان ازخواست واهداف مشترک یکدیگر آگاهی داشته باشند آیا این مشکلات ایجاد خواهد شد؟

آیا فرهنگ سازی لازم درزمینه تحکیم بنیان خانواده ها انجام شده است؟

آیا یکی ازعلل طلاق شرایط سخت زندگی ،مشکلات مالی واقتصادی است یا علت دیگری موجب عدم تفاهم زن ومرد می شود؟

پاسخ به این سوالات وپرسشهای شما رااز زبان کارشناسان برنامه این هفته گفتگوی ویژه خبری خواهیم شنید؟

============================================

 

سوالات مدیرکل بهزیستی:

_ازنظرشما مهمترین علل طلاق درجامعه چیست؟

_آیا آماری ازوضعیت طلاق ورشد آن درجامعه دارید؟

_چراجوانان وبعضا زوجهای مسن توان درک مشترک وزندگی درکناریکدیگر راندارند وچرا بجای استفاده ازمشاورخانواده وراهکارهای آموزشی اقدام به طلاق می کنند؟

_اداره کل بهزیستی برای کمک به زوجهای درآستانه طلاق چه برنامه ای دارد؟

_آیادرطول سال کارگاهها وکلاسهای آموزشی خاصی درباره آموزش سبک زندگی اسلامی که مدنظر مقام معظم رهبری است برای خانواده ها دارید؟

_چقدرفرهنگسازی وآموزش ازطریق رسانه هارا برای کمک به تحکیم بنیان خانواده موثرمی دانید و دراین زمینه چقدربارسانه ها همکاری دارید؟

_پس ازطلاق چه آسیبهایی خانواده،خودزوجین وفرزندان طلاق راتهدید می کنند وبرای کاهش هزینه های اجتماعی ناشی ازطلاق چه پیشنهادی دارید؟

_درزمینه نگهداری ازفرزندان طلاق،آموزش آنان وجلوگیری ازپیامدهاوناهنجاریهای اجتماعی ازسوی این افراد بهزیستی چه اقداماتی انجام داده است؟

_راهکارشما برای کاهش طلاق درجامعه چییست؟

============================================

 

سوالات کارشناس دادگستری یا دادگاه خانواده:

_چه درصدی ازدعاوی خانوادگی به طلاق می انجامد؟

_چه درصدی ازاین دعاوی به صلح وسازش می انجامد وآیادادگاه موظف به ایجاد صلح وسازش بین طرفین دعواست یا سریعا حکم طلاق راجاری می کند؟

_کارشناسان معتقدند آمارطلاق درجامعه افزایش دارد ازنظر شما علت چیست؟

_دادگاههای خانواده برای صدورحکم طلاق چه فرآیندی را دنبال می کنند؟

_دربررسی پرونده ها مهمترین علت بروزپدیده طلاق را چه عواملی میدانیدوراه مقابله با آن چیست/

=============================================

 

سوالات مدیرکل اموربانوان استانداری:

_درباره آخرین آمارطلاق درجامعه ومیزان رشد آن توضیح بفرمائید؟

_علت های اصلی پدیده طلاق راچه می دانید؟

_زنان چه نقشی دربروز پدیده طلاق داشته وچقدرمقصرند؟

_نهادها ودستگاههای فرهنگی واجتماعی چقدردرزمینه فرهنگسازی وآموزش قشرجوان کشور موفق عمل کرده اند ؟

_کمبود مهارتهای زندگی،مشکلات اقتصادی،تفاوت های طبقاتی ،تحصیلی وفرهنگی چه نقشی درافزایش یاکاهش پدیده طلاق درجامعه دارند؟

_شمابه عنوان یکی ازمسئولانیکه ازنزدیک با قشرزنان جامعه ارتباط دارید چه برنامه وراهکاری را برای کاهش آمارطلاق وآسیبهای ناشی ازآن دارید؟

_برای کمک به فرزندان طلاق چه بایدکرد ونهادهای مدنی یادستگاههای اداری دراین زمینه چه وظایفی دارند؟

============================================