سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

گفتگوی ویژه خبری – استاندارد وارتباط آن باکیفیت واقتصادمقاومتی - نمایش محتوای خبر

 

 

گفتگوی ویژه خبری – استاندارد وارتباط آن باکیفیت واقتصادمقاومتی

 

 

 


 

استانداردبه معنی رعایت نظم ،کیفیت، تعیین و تدوین ویژگی های لازم درتولیدکالا یایک فرآورده یا انجام یك خدمت است.

كاربرد علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدكننده یا عرضه كننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات كالا با استانداردهای ملی است.

تولید, توزیع و فروش كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با كیفیت پایین تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ممنوع است وعدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری موجب پیگرد قانونی و ابطال پروانه كاربرد علامت استاندارد خواهد شد.

واحدهای دارای پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران مجازند از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده كنند.

تولید و عرضه كنندگان اقلامی كه اجرای استاندارد آنها به موجب قانون اجباری اعلام می شود, موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی ذیربط تولید و عرضه كند .

باتوجه به ضرورت استاندارد درتولید وعرضه هرنوع محصول،فرآورده یاارائه خدمت به جامعه چقدر بحث استاندارددرجامعه جدی گرفته می شود؟

آیاعرضه محصولات بی کیفیت وبازی با سلامت مردم ارتباطی با رسالت رعایت استاندارداجباری تولیدکالا دارد؟

نبود سيستم نظارتي بر عملکرد کشاورزان و استفاده غیراستانداردازسموم یاکودهای شیمیایی موجب شده که توليد محصول سالم در بين بسياري از کشاورزان جايگاهي نداشته باشد .

اساساً جايگاه استاندارد در توليد محصول سالم کشاورزي چيست؟

رعایت استاندارد تولید در تحقق اقتصادمقاومتی چه جایگاهی داشته و چقدرمی تواند اثرگذارباشد؟

چقدردرساخت وسازمسکن وطرحهای عمرانی مباحث استانداردجدی گرفته می شود؟

پاسخ به این سوالات وچندسوال دیگراز زبان شما را دربرنامه اینهفته برنامه گفتگوی خبری از مدیرکل استاندارداستان مرکزی خواهیم شنید.


سوالات:

_ استانداردکالا یاخدمت درچه صورتی تائید یا رد می شود؟

_با توجه به اهمیت استاندارد چرا تاکنون اقدامات مشهودی برای برخوردبا مواردغیراستانداردمانند تولیدمحصولات بی کیفیت مشاهده نمی شود؟

_برای اخذنشان استانداردکالا چه مواردی لازم الاجراست؟درمبحث ساختمان استانداردها چگونه تدوین واجرامی شود؟

_ضمانت اجرایی برای برخوردباعرضه کنندگان کالاهایاخدمات غیراستانداردچیست؟

_برخی ازکالاها بظاهرعلامت استاندارد را دارنداماچرا پس ازاستفاده درکوتاه مدت فاقدکیفیت لازم هستند؟

_اخیرابرخی محصولات غذایی ،فرآورده های گوشتی وکالاهای پرمصرف اما بدون نشان استاندارد یاباآرم جعلی استاندارد دربازار استان توزیع شده است؟چرا وازکجا این محصولات تولیدوعرضه شده وچرابطورکامل بامراکزتوزیع وعرضه مبارزه وبرخوردنمی شود؟

_آیااستقبال مردم ازکالا ومحصولات خارجی نشانه ضعف استاندارد برای عرضه محصولات بی کیفیت درجامعه نیست؟

_آیاباتولید کالاهای بی کیفیت می توان دربازار رقابت جهانی عرض اندام کرد؟

_باروندکنونی عرضه کالاهای بی کیفیت یا کم کیفیت آیا می توان به اهداف اقتصادمقاومتی دست یافت؟

_برای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی،رسیدن به خودکفایی وایجاداشتغال ودرآمد درکشوراستانداردکشور واستان چه تدابیری اندیشیده است؟

_ کشاورزان سموم یاکودهای شیمیایی موجود در بازاررادرمقایسه بانمونه های خارجی بی کیفیت وغیر استانداردمی دانند چرابرای اعتمادسازی ورواج استفاده ازتولیدات داخلی بر استانداردهای تولید نظارت نمی شود؟

_اساساً جايگاه استاندارد در توليد محصول سالم کشاورزي کجاست؟ سوال اين است که اين استانداردها چگونه اعمال مي شود؟

_آیا وجود بافتهای فرسوده ونیازمند مقاوم سازی درشهر وروستاها نشانه بی توجهی کارشناسان اداره کل استاندارد وهمکاران آنهادرسازمان نظام مهندسی به مبحث استانداردنیست؟ چقدردرساخت وسازمسکن وطرحهای عمرانی مباحث استانداردجدی گرفته می شود؟


سوالات معاون بازرسی ونظارت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان:

_چرامحصولات غیراستانداردی مثل فرآورده های گوشتی(سوسیس،همبرگر)آبلیمو ورب گوجه به وفوردربازارتوزیع شده وبه فروش می رسد آیا وظیفه شما جمع آوری وبرخوردبا این محصولات نیست؟

_آیاآبلیموی 3 لیتری 3500 تومانی وارزان قیمت دارای کیفیت است،یاآبلیموی یک لیتری 4هزارتومانی گران فروخته می شود،جایگاه شما به عنوان ناظرومسئول بازرسی چیست؟چرابافروش محصولات غیر استانداردبرخوردنمی کنید؟چه کسی پاسخگوی ضرر وزیان وارده به سلامت جامعه است؟

_چه مرجعی اجازه تولید وانتقال این محصولات رابه بازاراستان داده است؟ پروانه تولید این مراکز که با آب کاه وموادشیمیایی آبلیمو تولید می کنند بوسیله چه مرجعی صادرشده است؟

_باتوجه به اینکه مقدارقابل توجهی ازاین محصولات غیراستانداردجمع آوری شده است اما هنوزهم این محصولات درمغازه ها به وفور عرضه می شود ،چرا بازرسی استان به وظیفه خودبرای جمع آوری این محصولات وسایرمحصولات غیراستانداردعمل نمی کند؟چرادرماههای اخیربازاربه حال خود رهاشده است؟

_آیا بااین نظارت وبازرسی ضعیف که داد مردم رادرآورده می توان به خودکفایی ،استفاده ازمحصولات تولید داخل اهداف اقتصادمقاومتی دست یافت؟