سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

گفتگوی ویژه خبری– مشکلات مصرف موادمخدر - نمایش محتوای خبر

 

 

گفتگوی ویژه خبری– مشکلات مصرف موادمخدر

 

 

 


آسیب های اجتماعی یکی ازدغدغه های اصلی خانواده های استان مرکزی است یکی ازاین آسیبها معضل اعتیاد به موادمخدراست.

طلاق،سرقت،خشونت و انواع جرایم ازجمله آسیبهاوپیامدهای اجتماعی معضل اعتیادبه موادمخدراست که همیشه جامعه را تهديد مي‌كند.

نوع برخوردبا این معضل اجتماعی هم متفاوت است،برخی مسئولان مرتبط اعتیادرابیماری وبرخی جرم می دانندوعده ای براتخاذ برخورد واقعگرایانه بااین پدیده تاکید دارند،اماهمه متولیان مبارزه بااعتیاد بر آموزش،آگاهسازی جوانان وآشناسازی خانواده ها بامهارتهای زندگی تاکیددارند.

بخشی ازوظایف برخورد باپدیده اعتیاد ،معتادین وقاچاقچیان به عهده نیروهای نظامی وقضایی است و شواهد امرحاکیست هرگاه این مراکز با قدرت واردعمل شده اند تاثیربه سزایی درکاهش رویکرد به اعتیاد درجامعه مشاهده شده ،آیا برای ریشه کن شدن معضل اعتیاد ،برخوردباسوداگران مرگ انسجام و برنامه ریزی دائم دارد وطرحهای مبارزه با سوداگران مرگ مقطعی اجرامی شود؟

بخش دیگری ازوظیفه مقابله باپدیده اعتیاد وبازگشت سالم معتادان وقاچاقچیان به جامعه نیز به عهده مراکز آموزشی،کارآفرینی وحمایتی است،آیا ادارات کل کارورفاه اجتماعی،فنی حرفه ای وسایرمراکز مرتبط برای آموزش مهارتهای لازم زندگی به این افرادبرنامه ای دارند؟

آیاسازمان بهزيستي به عنوان يک دستگاه مرتبط باپدیده اعتیاد در زمينه پیشگیری، بازپروری وترک اعتیادمصرف کنندگان مواد مخدردرانجام وظایف موفق عمل کرده است؟

نهاد یا دستگاههایی دولتی بعد ازبازگشت معتادان به جامعه چه برنامه ای دارند ؟

چه راهکارهایی برای جلوگیری ازبازگشت مجدد معتادین به مصرف موادمخدربرنامه ریزی شده است؟

دستگاه قضایی استان چه برنامه هایی برای برخوردومجازات عاملان توزیع ومصرف مخدردرنظرگرفته است ؟

پاسخ به این سوالات وپرسشهای یگر مخاطبان رادربرنامه این هفته گفتگوی خبری از زبان مسئولین ذیربط استان مرکزی خواهیم شنید.


سوالات رئیس کل دادگستری استان:

_بیشترین پرونده های موادمخدرمتعلق به چه نوع جرایم وسنین خاص است؟

_مهمترین مجازاتی که برای عوامل توزیع ومصرف مواد مخدردرقانون آمده چیست؟

_آیامجازاتها با نوع وشدت جرایم مطابقت دارد؟

_فکرنمی کنید اگر برای این افراد جرایم سختگیرانه تری درنظر گرفته شود درکاهش آمار توزیع ومصرف کنندگان تاثیربیشتری خواهد گذاشت؟

_چراباوجود مجازاتهای مختلف آماراین عده بجای کاهش هرسال سیرصعودی دارد؟

_زندان محل تحمل کیفروسالم سازی مجرمان بویژه معتادان است اما گفته می شود درزندان شرایط دسترسی معتادان به موادمخدرفراهم است آیا تائید می کنید؟چرا دراین زمینه برخورد لازم نمی شود؟

_درگزارش 20 و30 دیدیم که معتادان پس ازدستگیری بوسیله نیروی انتظامی سریعا آزاد وبه شهربر می گردند آیا این اتفاق دراستان هم روی میدهد؟

_به نظر شما برای جلوگیری ازبازگشت مجرمان موادمخدربه سوی این پدیده چه اقداماتی لازم است وچه نهادهایی مسئولیت دارند؟

سوالات مدیرکل بهزیستی:

سازمان بهزيستي به عنوان يك دستگاه مرتبط باپدیده اعتیاد در زمينه بازپروری وترک اعتیادمصرف کنندگان مواد مخدرچه وظیفه ای دارد؟

پس ازتحمل کیفر، برای بازگشت معتادان به اجتماع چه نهاد یا دستگاههایی مسئولیت دارند؟وظیفه بهزیستی دراین زمینه چیست؟

چه راهکارهایی برای جلوگیری ازبازگشت مجدد معتادین به مصرف موادمخدرپیشنهادمی کنید؟

آیا شرایط لازم برای سالم سازی زندانیان درمحیط زندان وبازگشت آنان به جامعه وجود دارد؟

_بهزیسیتی برای کمک به درمان معتادان قبل وبعد ازورودبه زندان چه برنامه ای دارد؟

_ هزینه درمان وبازپروری معتادان درمراکزوکلینیکهای ترک اعتیادخصوصی بالاست ،برای افزایش ظرفیت وتعدادمراکز دولتی آیا برنامه ای دارید؟ چه نظارتی برفعالیتهای این مراکز وجود دارد؟

_برای آموزش خانواده ها وجوانان درزمینه پیامدهای موادمخدربویژه روانگردانها امسال چه کرده اید؟