رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

کبک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کبک

 

کبک فراوانترین عضو خانواده ماکیان و بومی منطقه هفتاد قله است. از پرندگان مورد توجه شکارچیان است. جثه اش 33 سانتی متر و روی پهلوهایش نوار های سیه و سفید دارد. حدود 20 تخم می گذارد و در سالهای خشک جوجه آوری نمی کند.

کلمات کلیدی: منطقه هفتاد قله - ماکیان – پرندگان – کبک

Partridge

The most popular member of fowls and is native of this area.these Birds are Attractive for The hunters.

Size 33 cm and black and white strips on the flanks fall .About 20 eggs puts and does not raise chickens in dry years.

Key word:haftad gholeh area - fowls – Bird – Partridge -