رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

کمربند ایمنی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کمربند ایمنی

 

 

ماشین های تولید شده در کارخانه یکی یکی وارد کامیون می شوند در جای خود قرار می گیرند و کمربند ایمنی را می بندند، خودرو خارجی قرمز رنگی چند دقیقه ای نظاره گر آنهاست بطرف کامیون می آید و از آنها سوال می کند چرا کمربند می بندند یکی از ماشین ها می گوید برای ایمنی خود کمربند می بندیم خودرو قرمز با تعجب می گوید ولی در کشور ما کسی کمربند نمی بندد و مشکلی هم برایش پیش نمی آید.

یکی از خودروها که خیلی دهن بین است حرف ماشین قرمز را قبول می کند و کمربندش را باز می کند و به حرف رفقایش گوش نمی کند. کامیون شروع به حرکت می کند تا ماشین ها را به مقصد برساند. از آنجائیکه سرعت کامیون بالاست و جاده هم پر پیچ و خم و پر از دست انداز است. ماشن ها شروع به تکان خوردن می کنند ولی چون کمربند ایمنی بسته اند از جای خود حرکت نمی کنند ولی ماشینی که کمربندش را نبسته است در اثر حرکت های شدید تعادلش را از دست می دهد و بداخل دره واژگون می شود....

کلمات کلیدی: انیمیشن- برنامه کودک - کودک - داستان و قصه - کارتون - کارتون و داستان - انیمیشن عاقبت نبستن کمربند ایمنی-

Safety belt