رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

کفش دست دوز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کفش دست دوز

 

دوخت کفش تمام چرم شامل 3 مرحله است: تولید پس لایه یا رویه، قطعات زیرین و مونتاژ نهایی می باشد.

در ابتدا کفی کفش توسط قالب اندازه زده شده و پس از برش اولیه درون آب خیسانده می شود. استاد کار با بررسی چرم قسمت یک دست آنرا برای برش رویه انتخاب می کند.

پس از برش قسمتهای زاید چرم و لبه های نامرغوب آن قطعات رویه توسط استاد کار باتجربه و براساس الگوهای طراحی شده کاغذی اندازه شده و با تیغه برش داده می شود.

پاشنه کفش با استفاده از لایه های چرم که روی هم قرار گرفته چسب و میخ می شوندو کامل می گردد. پس از خشک شدن چسب زیره قالب از درون کفش خارج شده و آماده دوخت می گردد.

سمباده زنی کناره های زیره و پرداخت آن که پس از برش دستی لبه های اضافی صورت می گیرد ار اصول کار است.

رنگ مناسب با رنگ رویه به لبه ها اضافه شده و پس از پخت آن با استفاده از ابزار پاشنه و دور کفش پرداخت می گردد.

کلمات کلیدی:

کفش دست دوز– کفش– چرم


Handmade shoes

Sewing shoes all leather ,including 3 steps : .it's production the output layer ,the Underside components and final assembly. At first Insole is estimated by mold and it is soaked in water after The initial incision.

After the cutting leather waste pieces and its inferior edge, The output layer is estimated by experienced master according to design patterns paper and is cutted with blade

using layers of leather on the heel of the shoe has been glued and nailed together and is completed

Sanding and polishing the sides of the shoe outsole after extra edge cutting is done manually, is the working principles

Appropriate color according to the output layer color added to the edges and after bake it, the heel and sides of the shoe is paid by using tool 

Key word

Handmade shoes– shoes- leather