رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

کار آوا - نمایش محتوای صدا

 

 

کار آوا

کار آوا

 

کار آوا


یکی از ویژگی های بومی جامعه ایرانی، آوازهای عامیانه ای که به صورت تکی یا دسته جمعی هنگام کارکردن خوانده می شود. این آواها بهانه ای است تا با بیان جملات موزون و مضامین عاشقانه و دلتنگی ها، سختی کار روزانه را کاهش دهند.

مهمترین کارآوا ها در استان مرکزی، آواهای مرسوم در هنگام قالی بافی، آواهای چوپانی، دروکردن، نمدمالی و ... که بسیاری از آنها منسوخ شده است و آثار بسیار اندکی از آنها به جای مانده.

کلید واژه ها:

کارآوا، قالی بافی، آواهای چوپانی، دروکردن، نمدمالی، آوازهای عامیانه


Kay words:

Local Voices, shepherd, Folk Song