جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

کارگروه سلامت و امنیت غذایی تفرش - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگروه سلامت و امنیت غذایی تفرش

کارگروه سلامت و امنیت غذایی تفرش

کارگروه سلامت و امنیت غذایی تفرش

 

کارگروه سلامت و امنیت غذایی  تفرش برگزار شد.

همچنین درکارگروه سلامت و امنیت غذایی تفرش محصور سازی بازارچه هفتگی برای ارتقای شرایط بهداشتی / اطلاع رسانی  به کلیه کشاورزان در خصوص ممنوعیت استفاده ازهرگونه پساب در مزارع / آموزش همگانی در زمینه تغذیه صحیح  تصویب شد