پوستر شهادت حاج قاسم

 

رهبر معظم انقلاب : شهادت حاج قاسم ، چشمهای غبارگرفته را باز کرد