رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

پرنده نوک خنجری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرنده نوک خنجری

 

مسافر پائیزه ی دیگر آبهای استان مرکزی، پرنده ای بنام نوک خنجری است که در آبهای کم عمق سد درمنک مشغول تغذیه است. اندازه اش 43 سانتی متر است. منقارش بلند است که بطرف بالا خمیدگی داشته و بشکل خنجر دیده می شود. نوک خنجری پرنده ای سیاه و سفید است و روی سطح پشتی اش 4 نوار پهن سیاه دارد. در حواشی آب زندگی کرده و برای راه رفتن کنار مناطق باتلاقی سازگار شده است. نوک خنجری بیشتر از موجودات کف زی تالابها تغذیه می کند. این پرنده گاهی بصورت عبوری در حاشیه تالاب میقان دیده شده است. بطورکلی پراکنش محدود و جمعیت اندکی دارد.

کلمات کلیدی:

استان مرکزی- تالاب میقان- تالابها- مناطق باتلاقی- پرنده نوک خنجری– خنجر- پرنده- منقار بلند


Another autumn passenger of state waters is a bird called Avocet that feeds in the shallow waters of Darmank dam. Its size is 43 cm. It has a long beak that is bent upward and is seen like a dagger. Avocet is a black and white bird and has 4 wide black strips on the back of its body. It Lives in the margins of water and is compatible with walking along the marshy areas. Avocet feeds macro benthic organisms of wetlands. This bird is sometimes seen as passing the margin of Meighan wetlands. Its distribution is generally limited and it has a small population.

Key word: marshy- Meighan wetlands - areas- bird- Avocet- long beak