سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

پرنده سار گپه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرنده سار گپه

 


50 سانتي متر طول دارد رنگ پر و بالش بسيار متنوع  است و زير بالهايش كمرنگ است در سطح شكمي اش لكه هاي سفيد فراواني به چشم  مي خورد رو تنه اش قهوه اي كمرنگ تا قهوه اي تيره است سر و گردنش كوتاه و حالت جثه اش جمع و جور است در سطح نزديك زمين هم پرواز مي كند اندامش براي شكار كردن مناسبي است پاهايش بدون پر و داراي پنجه هاي قدرتمند است چشمانش بسيار تيز بين است 60 تا 66سانتي متر طول دارد دم و بالهايش بلند است داراي رنگ پر و بال متنوعيست و به رنگهاي قهوه اي كمرنگ تا بلوطي خرمايي و يا سياه ديده مي شود در همه جاي استان ديده مي شود پاييز و زمستان و بهار فراوان است سار گپه پا بلند دو لكه ي سياه زير بالها دارد  دمش سفيد تا كرمي و فاقد نوار انتهايي است انگشتان بالي و نوار بالي تيره اي دارد و در هنگام پرواز توانايي زيادي براي تغيير جهت شيرجه رفتن و در جا بال زدن دارد.
کلمات کلیدی: سار گپه - پر- بال- بالهاي بلند- سر- چشمان تيز بين- گردن– دم سفيد- شكار- پرواز


Gopeh starling
They have 50 cm length and the color of their wings and feathers are varied and under their wings have faint-color and there are lots of spot on their tummy, and surface of their body is light brown to dark brown and their head and neck are short and they have little body. They fly near to the ground and their bodies are suitable for hunting and their feet don't have feather and their claws are strong and their eyes are sharp-sighted. They have 60-66 cm length and their tail and wing are tall and the color of their feather and wing are varied. Their color is seen light brown and russet and oaken color and black and they are seen overall the province. They are plenty in markazi province in fall and winter and spring. The tall feet gopeh starling have two black spot under their wings their tail is white like cream and without terminal band and they have dark finger of wings and wing band and they have good ability to change their course of dive during flight and to flap the wigs immobile 
Key word: markazi province-Gopeh starling-little body-head–neck–tail-sharp-sighted eye