جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

پرنده آبچلیک تالابی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرنده آبچلیک تالابی

 

آبچلیک تالابی23سانتی متر طول دارد، رو تنه اش خاکستری نخودی است، زیر تنه اش خاکستری و سینه و گلویش لکه های صلیب مانندی دارد. پاهایش سبزتیره دمگاهش سفید مثلثی شکل است، نر و ماده اش همشکل و معمولا جفت جفت دیده می شود. پروازش تند و قوی و بالهایش نوک تیز است خط ابروی سفید و مشخصی دارد. این پرنده باتلاقهای آب شیرین و دشتهای سیلابی را می پسند، ازنرم تنان و مهره داران ریز که کف زی هستند تغذیه می کند.

کلمات کلیدی:

باتلاق آب شیرین– دشت سیلابی- آبچلیک تالابی- بال نوک تیز نرم تنان- مهره داران


Lagoon Abchelik

Lagoon Abchelik has 23 lengths and their upper feather is grey like pea-colored, their underneath is grey and they has some cross like blur on their chest and neck, their feet is dark green and they has whit triangle shape on their tail, The male and female of Abchelik are like each other and they are seen usually a couple of this bird. They fly fast and strong and their top of wing is sharp. Their eyebrow has white and specific line. This bird choose drinking water lagoon and spate flat, mollusks and little vertebrates are their food.

Key word

drinking water lagoon-spate flat- bird- Lagoon Abchelik- mollusks-vertebrates