ورزش داژبال

 

ورزش داژبال، يكي از ورزش هاي سنتي ايرانيان است كه از زمانهاي قديم دركشورايران، بعنوان يك بازي پرنشاط وهمگاني مطرح و دربين اقشار مختلف مردم ، بسیاررایج بوده است.

 اين رشته ورزشي، درعصرکنونی داراي مخاطبين چشمگيري دربين سنين مختلف مي باشد و توانسته است بعنوان يك ورزش خانوادگي و كم هزينه ، در بين جوامع مختلف ، مطرح ومورد استقبال قرار گيرد.

ورزش داژبال، درطي سال هاي اخير دربسياري از كشورهاي دنيا بسط وگسترش يافته و مي توان اين رشته جذاب را درسطح بين الملل مشاهده كرد.

بالا بردن مهارت دراجراي حركات انتقالي ( پرتاب، دريافت، پاس دادن، دويدن، جهش )- تقويت روحيه تعاون - دقت - افزايش سطح هوشياري وهمياري- ايجاد هماهنگي ميان دستگاه عصب وعضله - ایجاد هماهنگي بين چشم واعضاء بدن درنشانه گیری- ارتقاء درفاكتورهاي آمادگي جسماني ( استقامت - قدرت - سرعت - توان - چابكي - عمل وعكس العمل - تعادل - انعطاف ) لازمه موفقیت در بازی دژبال است.

توپ داژبال، به شكل كروي - ازجنس چرم يا مشابه ، داراي تيوپ لاستيكي كه داخل آن با فشارباد پرگردد  و داراي قابليت بهينه درامرپرتاب و دريافت مي باشد.

کلمات کلیدی: ورزش و سرگرمي - رشته هاي ورزشي - ورزش همگاني - ورزش خانوادگي - همهنگي چشم و عضلات- تمرکز - چابکي - سرعت - دقت - ورزش داژبال - ورزش وسطي