میهن عشق

شناسه : 346267333

 

نام شعر: میهن عشق

 

شاعر: زهرا غفاری

_______________________________

 

 

مثل دواندم بلندم استوارم

مومن به خورشید وطن ایل و تبارم

ایران من ملک من است و میهن عشق

از او نفس می گیرم و جان می سپارم

چون آسمان شفاف و چون رویا سپیدی

هر کوچه ات سرخ است از اسم شهیدی

ای جان فدای پرچمت ایران پرشور

روشن تر از آیینه ای، ای آیت نور

این از تو گل کرده شکوه آرزوها

اردیبشهت تو نظرگاه بهشت است

در باغ تو هر روز روز انتخاب است

مثل حضور ما بهاران سرنوشت است

ما از دلی صندوق های اعتمادت

آراء پاک با تو ماندن می شماریم

در لحظه های روشن جشن حماسه

فردای بهتر را به دستت می سپارم

________________________________