رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

میرزا محمد تقی خان امیرکبیر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

میرزا محمد تقی خان امیرکبیر

 

میرزا محمد تقی خان امیرکبیر فرزند کربلایی قربان بیک فراهانی در سال 1222هجری-قمری در هزاوه اراک متولد شد. بخاطر هوش واستعداد کم نظیرش از همان دوران نوجوانی مورد توجه میرزای بزرگ قائم مقام فراهانی قرار گرفت و به سمت منشی گری ایشان وارد دستگاه دولتی شد.

کلمات کلیدی:اراک - هزاوه - قائم مقام فراهانی - میرزا محمد تقی خان امیرکبیر - سمت منشی گری

Amir Kabir

Mirza Mohammad Taqi khan Karbalaee, the son of Karbalaee Ghorban Beik Farahani, was born in 1222 Hegira-Lunar in Hazaveh of Arak.

Because of his high intelligence and talent, he is considered by Mirzaie bozorg Ghaem Magham Farahani and as his secretary employed in a governmental organization.

Key word: Arak - Amir Kabir - Ghaem Magham Farahani