میادین شهر دلیجان

 

میادین شهر دلیجان

این تصاویر شامل  تعدادی از میادین شهر دلیجان از جمله میدان بسیج ، میدان امام خمینی، میدان مدرس و میدان شهید عسگری می باشد