منطق ماشین دودی

منطق ماشین دودی 
رفتاری عجیب در جامعه ایرانی

دانلود