مسابقه کندو

  1. ابوالفضل اوتادی
  2. سعیده بلند مرتبه
  3. سید احمد سیدی
  4. سیده زهرا میر طاهری
  5. حسین تابنده
  6. سید محمد میر دهقانی
  7. عباس عرب نژاد