مسابقه هفته وقف

  1.  محمد قاری
  2.  اسماعیل قلعه شاهین
  3.  شهرام کرمی
  4. مریم علی هادی