مسابقه هفته بسیج

برگزیدگان مسابقه پیامکی هفته بسیج

    در روز شنبه 2 آذر93

1- حسینعلی مردانی از اراک

2- مهدی بیگی از روستای لنجرود