رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

لحاف نقره ای ماه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

لحاف نقره ای ماه

وقتی ماه آرام لحاف نقراه ای اش را روی شهر کشید، چراغ ها به شب چشمک زدند. عقربه ها میدوند تا به صفر زمان برسند جایی میان امروز و دیروز می شود اینجا جولانگاه مایه دارها.