رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

لاک پشت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

لاک پشت

لاک پشت

 

در ایران 5 گونه لاک پشت خشکی زا وجود دارد که لاک پشت های هفتاد قله از نوع مهمیزدار است.

همه گونه لاک پشت ها تخم گذارند و جائیکه رستنی های کافی وجود داشته باشد محیط مناسبی برای لاک پشت های مهمیزدار است.

است. یک گونه دیگر از لاک پشت ها که در برکه ها و چشمه های اطراف 70 قله دیده شده لاک پشت برکه ای خزری است. مکان زندگی این گونه دربرگیرنده نواحی با انواع اکوسیستم آبی در استانهای شمالی غربی و جنوبی ایران است.

کلمات کلیدی:

استانهای شمالی غربی و جنوبی ایران - هفتاد قله - اکوسیستم آبی- لاک پشت-

Turtle

In Iran there are 5 species of tortoise born babies in the land That spurred turtles live in Haftad Gholleh. .

All species of turtles lay eggs and where there is sufficient plant is a suitable environment for the spurred turtles .

One other species of turtles in the ponds and fountains has been accessed surrounding Haftad Gholleh is the Caspian pond turtle.

Location of these species contains a variety of aquatic ecosystems areas in the provinces of north western and southern Iran.

Key word: Iran - north western Iran - southern Iran - Haftad Gholleh