رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

قوچ ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قوچ ها

قوچ ها

 

قوچ ها در راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان قرار می گیرند. معمولا به صورت اجتماعی زندگی می کنند.از اجداد گوسفند اهلی محسوب می شوند.

این گوسفندان دارای موی بدن نسبتا کوتاه هستند. وزن آنها معمولا بین 55 تا 75 کیلوگرم است و شاخشان به طرفین خم شده است. قوچ ها اصولا در مناطق کوهستانی زندگی می کنند. در اواخر پائیز جفت گیری می کنند طول دوره بارداریشان به اندازه گوسفندان اهلی است و در اواسط بهار گاهی 1 تا 2 بره می زایند. شاخ آنها ساده و بدون شاخک و به صورت توخالی است که یک قسمت از جمجمه در میان این قسمت توخالی جای می گیرد.

کلمات کلیدی: زوج سمان - خانواده گاوسانان – قوچ- گوسفندان اهلی

Ram

Rams are in order of artiodactyla and bovidae family. They usually live in social. They are the ancestors of domestic sheep. These sheep have relatively short hair on their body. Their weight is usually between 55 to 75 kilograms and their horns are bent to the side. Their horn is simple and without tentacle and hollow and a part of their skull is in this hollow part.

Key word: Ram – artiodactyla - bovidae family