رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

قلم و مس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلم و مس

 

 

قلمزني يعني ايجاد نقش بر روي فلز ، براي چنين عملي بايد طرحي ترسيم و تهيه گردد و بعد از آن طرح بر روي فلز پياده و قلمزني مي شود پس به اين نتيجه مي رسيم كه اگر طرح اصلي در كار نباشد نمي توان آن را پياده نمود.

آنچه امروز بعنوان قلمزنیشناخته میشود و مصنوعات فراوانیاعماز مسو برنجبوسیله آنتزئین میگردد در ایران دارای سابقه ای بسیار طولانیاست . از آثار فلزی دورههخامنش نمونههای بسیاریبدستنیامده تا دور نمای رواج این هنر درآن دوران را مشاهده کنیم ولیمجموعهظرفها و بشقابهای نقره و طلای عصر ساسانیکه‌‌بدستاستادان ایرانیقلم خوردهاستو سلاطین اینسلسله را در بزم یا رزمو شکار نشان میدهد و در موزهارمیتاژ شهر لنینگراد نگاهداری میشود رواج صنعت قلمزنیرا در آن عصر تایید میکند.در دوران اسلامیتاریخایران صنعت قلمزنیرواج فوق العادهداشته استو شاهد بر این‌‌مطلب مجموعهابریقهای برنزی و آثار زیبای فلزی از نوع بخوردان و ظرفهای آبخوریاستکه‌‌بشکل حیوانات و پرندگان ساخته شده و بیشتر آنها در خراسان و همدان و ریو سمرقند بدستآمده است .

شیوه کار قلمزنان چنین استکهابتدا داخلظرف ساخته شده ای را کهقرار استقلمزنیبررویآن انجام شود از قیر پر میکنند تا همضربات چکش باعثاعوجاج فلز نگردد و هم‌‌صدای ناشیاز کار کردنبا قلم و چکش کاهشیابد. سپس صنعتگر با بهره گیری از پرگار والگوهاییکهقبلا بر رویکاغذ ترسیم گردیده نقش مورد نظر را بر رویفلز منتقل نمودهو پس از آن خطوط اصلی و مهم را قلم زدهو بعد از پایان قلمزنیخطوط اصلی بهانجام ریزه کاریها و حکخطوط ظریفتر میپردازد.‌