رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

فلسفه بعثت از دیدگاه نهج البلاغه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فلسفه بعثت از دیدگاه نهج البلاغه

 

فلسفه بعثت از دیدگاه نهج البلاغه


خطبه 116 نهج البلاغه، پیامبر را دعوت کننده به سوی حق و شاهد اعمال بندگان خدای متعال معرفی کرده است.

پیامبران مبشرین بشر به سوی سعادت و منزرین بشر از شقاوت و آتش دوزخ در روز قیامت هستند.

کلید واژه ها:

فلسفه بعثت نهج البلاغه، مبشرین و منزرین،

Kay words:

Nahj al Balagh, prophet of Islam