جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

فلسفه بعثت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فلسفه بعثت

 

   
 

 

 

 

 

فلسفه بعثت از دیدگاه نهج البلاغه:


خطبه 116 نهج البلاغه، پیامبر را دعوت کننده به سوی حق و شاهد اعمال بندگان خدای متعال معرفی کرده است.
پیامبران مبشرین بشر به سوی سعادت و منزرین بشر از شقاوت و آتش دوزخ در روز قیامت هستند.
کلید واژه ها: فلسفه بعثت نهج البلاغه، مبشرین و منزرین،  

Kay words: Nahj al Balagh, prophet of Islam

   
" در نگاه بیشتر ببینید "