فرکانس های رادیو آفتاب

فركانس آنالوگ:

موج AM ردیف  KHz 774

موج FM  ردیف 93/8 و 94/3 MHz

فرکانس دیجیتال

رادیو، شهر اراک  :کانال 42

فرکانس ماهواره ای

Iran Sat,  2,3 

FR: 12264 MHz

SR: 27500 | FEC:  3/4

P: Horizontal

سایر فرکانس ها