فرکانس های رادیو

فركانس آنالوگ

موج AM ردیف  KHz 774

موج FM  ردیف 93/8 و 94/3 MHz کانال 46 و 42

فرکانس دیجیتال

رادیو اراک :کانال 42 فرکانس 3/93 MHz

فرکانس ماهواره ای

Badr 5 (ايران ست)  26 در جه شرقی- H(افقی)

MHz  12264 :FR

SR: 1226427500