رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

فرایند تولید سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

فرایند تولید سیما


   

الف- مرحله پیش تولید:

 

هر برنامه جهت ساخت در هر طبقه و ساختارهای مختلف ابتدا طرح آن تهیه و در شورا ی طرح و برنامه سیما و شورای مرکز تصویب میگردد و پس از آن جلسه برآورد مالی برنامه تشکیل و تصویب میگردد در این مرحله بازبینی محل و انتخاب لوکیشن انتخاب عوامل و بازیگران (درصورتی که برنامه نمایشی باشد، تله فیلم، سریال، تله تئاتر ) صورت میگیرد.

 

 

ب- مرحله تولید:

 

در این مرحله گروه تولید برنامه در لوکیشنهای مختلف آیتمها و تصاویر مورد نیاز و در برنامه های نمایشی سکانسها و پلانهای مختلف را بر اساس طرح مصوب ضبط مینمایند.

 

 

ج- مرحله پس از تولید:

 

دراین مرحله تصاویر راش برنامه های ترکیبی با استفاده از آیتم بندی مصوب و برنامه های مستند و نمایشی براساس شات لیستها و دکوپاژ تدوین، صدا گذاری و موسیقی گذاری شده وبرای باز بینی و پخش تحویل واحد پخش میگردد.

 

 

د- آرشیو

 

برنامه های تولید شده جهت استفاده در کنداکتور پخش تحویل آرشیو و بر اساس آن رسید آرشیو صادر می گردد.

 

 


 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __