طنز تفاهم

 

زن و مرد جوانی که تازه زندگی مشترکشان را آغاز کردند مشغول گفتگو هستند. مرد یک دسته اسکناس در دست دارد و زن به مرد می گوید آقا ناصر کی می گی من و تو خوشبخت نیستیم. شوهر می گه هیچ کی اونائیکه این حرف را می زنند می خوان دوبه هم زنی کنن و یک تراول به زن می دهد. زن دوباره سوال می کند آقا ناصر کی گفته تو خسیسی خرج زن و بچه نمی دی و شوهر جواب می ده کساییکه این حرفا می زنند می خوان کانون گرم خانواده را از هم بپاشن و یک تراول دیگر به همسرش می ده! زن می پرسه آقا ناصر کی می گه تو ناراحت می شی من مهمون دعوت کنم و مرد جواب می ده اونائیکه این حرفا می زنند می خوان کار ما به جدایی برسه و یک تراول دیگر به همسرش می ده. زن نگاهی به شوهرش می کنه بهش می گه اون پولی هم تو جورابت گذاشتی بده و مرد یا ناراحتی اون یکی تراول هم می دهد و دوربین بطرف زن می رود و زن را نشان می دهد که با تفنگ شوهرش را تهدید  می کند به این می گن تفاهم! 

Loading the player...