رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

صنایع شیر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صنایع شیر

 

شیر تولید شده در گاو داری های صنعتی هر روز به کارخانجات حمل می شود و مستقیما وارد مسیری کاملا بهداشتی می شود.

در فضایی بسته پاستوریزه و یا استرلیزه می شود و در مسیرهای مختلف به صورت فرآورده های متنوع در می آید.

ستروند یا استرلیزه شدن فرآیندی است که مکیروارگانیزم ها و عوامل انتقال دهنده ی آنها از جمله قارچ، باکتری و ویروس ها را از بین می برد.

برای استرلیزه کردن درجه حرارت شیر به مدت 10تا 20ثاینه به حدود 135 تا 150 درجه سانتیگراد رسیده و خنک می گردد.شیر پس از گذراندن مرحله ی استرلیزه شدن توسط لوله وارد واحدهای بسته بندی می شود.

بخش دیگر کارخانه به تولید ماست در بسته های کوچک و بزرگ اختصاص دارد. پیش از ورود به این مرحله مخمر لازم افزوده می شود وبه صورت کاملا روان در قوطی های مناسب ریخته شده و درب قوطی با لفاف آلومینیومی پوشانده می گردد. پس از گذشت چند ساعت ماست منعقد می گردد.

کلمات کلیدی:

صنایع شیر - گاو داری های صنعتی- استرلیزه شدن – شیر– ماست


Milk industry

The produced milk in cattle breeding's industry is carrying to factories every day and it directly enter a path hygienically.

It is pasteurized or sterilized in a closed space and comes in variety products in different routes.

Sterilization is a process which eliminates microorganisms and transmitter ingredients such as fungi, bacteria and viruses.

To sterilize, the milk temperature is reached to about 135 to 150 ° C for 10 to 20 seconds and then it will be cool. After being sterilized it will be enter to packing up units by tubs.

The other part of factory is assigned to production of yogurt in small and big packages. Before entering this stage, the yeast is added and the liquid will be placed in the appropriate boxes completely fluent and their lids will be covered with aluminum sheeting. After a few hours the yogurts is made.

Key word: Milk industry – milk – sterilize - yogurt