شیر کجاست

 

شیرکجاست، یکی از بازی‏های بومی و محلی است که در منطقه استان مرکزی مرسوم است. نوجوانان و جوانان روستایی در جشنهای ملی و تعطیلات نوروز این بازی را انجام می‏دهند.

کلیدواژه: بازی‏های بومی و محلی، استان مرکزی، تعطیلات نوروز

 

Shir kojast:

   It is a local play in Markazi province. shir kojast played at the holidays of noroz and nationals happy day by yang mans.

Kay words: Shir Kojast, local play, Markazi province, holidays of Noroz