شیره انگور

 

سهم بزرگی از نگین زرد انگشتر نشان شیرین کننده کام پیر و جوان در روستای هزاوه برای تولید شیره بکار می رود و معمولا با مشارکت و همکاری تمام اعضای خانواده است.

شیره فرآوری برگرفته از یک دانش بومی است دانشی که همواره مورد تعجب و سوال همگان است ریختن خاک سفید بر روی انگور که از دامنه کوه آورده می شود. شمیم باران خورده و نمناک پاییز همواره برای اهالی هزاوه با رنگ و بوی آیین شیره پزان همراه است. بر شعله ها و سوز دمادم با چرخش مدام سرخی شیره انگور جامه سفید می کند و پی می کشد شیره سفید محصول نهایی اقتصاد خانوار این منطقه کوهستانی است گره خورده با اقلیم محصولی کاملا سنتی متکی بر دانشی بومی که هیچگاه عارضه شیمیایی و آلودگی زیست محیطی را به همراه نداشته است.

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

تهیه شده در سیمای شبکه آفتاب