جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

شیخ نشین یا پیرنشین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شیخ نشین یا پیرنشین

شیخ نشین یا پیرنشین:

 

 

شیخ نشین یا پیرنشین عنصری در معماری سنتی ایران کنار در ورودی خانه ها می باشد. ویژگی بسیار زیبا که امروزه بطور کامل فراموش شده است احترام به دیگران و چون از نامش پیداست احترام به پیران. دو سکو در دوطرف در خانه ها ساخته شده است و علت تعبیه این سکوها این بوده که افرادی که از این کوچه ها عبور می کنند اگر باری به بدوش داشتند روی این سکوها بگذارند و استراحت بکنند در معماری ایرانی هیچ چیز فراموش نشده حتی رهگذران کوچه ها.

کلمات کلیدی: معماری سنتی - شیخ نشین – پیرنشین