شهپر عسگری

نام پدر: صدرا..

تاریخ تولد: 56/11/14

استان محل تولد: مرکزی

رشته تحصیلی: کتابداری

مقطع تحصیلی: کارشناسی

عنوان شغلی: گوینده – گزارشگر-تهیه کننده

سوابق کاری:  گزارشگری برنامه رادیویی کانون مهر- گویندگی برنامه رادیویی موج آشنا و ایستگاه جوانی –گویندگی برنامه گلبانگ صبح –گویندگی برنامه دوگوله خونه – تهیه کنندگی برنامه امیدهای فردا و بچه های آفتاب –تهیه کننده و گوینده برنامه حدیث عشق – مجری برنامه تلویزیونی چهار سوق -