رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

شناخت موسیقی - نمایش محتوای صدا

 

 

شناخت موسیقی

شناخت موسیقی

 

شناخت موسیقی برای برنامه سازان رادیو

 


مقدمه

فراگیري موسیقی کاري دشوار و مستلزم سالها تمرین و ممارست بصورت عملی و تئوري است. شاخه هاي مختلف و متنوع این هنر تأثیر گذار مانند آهنگسازي، نوازندگی ساز، رهبري ارکستر،خوانندگی و شاخه هاي مختلف تئوري موسیقی نشانگر تخصصی بودن هر یک از این مباحث است که تبحر در هر رشته نیز نیاز به آموزش دراز مدت به صورت عملی و تئوري دارد . حال این سؤال مطرح می شود که تهیه کننده یا برنامه ساز رادیو چگونه می تواند بدون فراگیري موسیقی و شناخت کافی ، آن را در برنامه هاي رادیویی به کار گیرد؟

باید بگویم که تهیه کننده یا برنامه ساز رادیو نیازي نیست وارد دنیاي تخصصی موسیقی شود بلکه باید با مطالعه کتابهاي موسیقی و شنیدن مستمر انواع فرمها و سبکهاي موسیقی، شنونده متخصص شود . در این صورت می تواند در باره قطعات موسیقی نظر کارشناسی نیز ارائه دهد.

 بنابراین آنچه در این چند صفحه سعی شده با اشاره به مطالب متنوع و کلیدي، هم در باره مبانی تخصصی موسیقی اطلاعاتی در اختیار شما بگذارد و هم گوش شما را نسبت به شنیدن موسیقی حساس تر کند. فراگیري اکثر این مطالب به حضور شما تهیه کنندگان و برنامه سازان محترم رادیو در کلاس نیاز دارد تا با مشارکت مؤثر و شنیدن نمونه هاي مختلف صوتی گامی در جهت شناخت بهتر موسیقی بردارید .


ملودي

می دانیم و در عین حال معنی درست این کلمه را نمی دانیم، «موسیقی» را معادل «ملودي» ، بسیاري از ما اما بارها و بارها در طول روز از آن استفاده می کنیم . هنگام رانندگی، در خانه، در خیابان، زمانی که پیاده روي می کنیم و ... ، غالبا اصواتی را زمزمه می کنیم که به آن ها ملودي گفته می شود . حتی اگر موزیسین هم نباشیم ، این توانایی را داریم که ملودي هاي زیبا را بدون حضور ساز، خواننده و یا ارکستر زمزمه کنیم . بنابراین اگر توالی اصوات به گونه اي که به گوش خوش آیند » : بخواهیم تعریف جامعی از ملودي بدهیم ، می توانیم بگوییم « . باشند

زبان موسیقی مانند هر زبان دیگري خوانده و نوشته می شود و براي این کار ابزاري دارد و قانون مند شده است .

الفبای موسیقی همان نت ها هستند و از به هم پیوستن نت ها ، کلمه ، جمله و عبارت موسیقایی به وجود « می آید . در نگارش موسیقی ما به میزان احتیاج داریم . میزان در واقع پیمانه اي است که براساس آن قطعاتی در اندازه هاي مشخص شده و یکسان در کنار هم قرار می گیرند . میزان ها به وسیله ي خط «خط میزان» ها ( که خطوطی عمودي هستند ) از یکدیگر جدا می شوند . یک قطعه ي موسیقی بسته به طولانی یا کوتاه بودن می تواند بین یک میزان تا بیشتر باشد .

 

ادامه مطلب ...