سید محمد محمدی

نام و نام خانوادگی : سیدمحمد محمدی

تاریخ تولد: 1354اراک مدرک تحصیلی: دانشجوی رشته گرافیک

سوابق هنری:

شروع فعالیت درزمینه کارگردانی ، نویسندگی و بازیگری ازسال  1375 .

1.       نمایش « غم نامه ی حضرت رقیه » . سال 1381 شازند .

2.       نمایش  «میهمان سرزمین خوشبختی »شرکت کننده در جشنواره استانی سال 1382 .

3.       نمایش «خط سبز »شرکت درجشنواره روستا استان کهگلویه و بویراحمد سال 1382 .

4.       نمایش «انتظار » شرکت کننده در جشنواره استانی سال 1383 .

5.       نمایش « آنسوی زندگی » شرکت در جشنواره روستای استان کرمان سال 1384.

6.       نمایش « میراث » شرکت کننده در جشنواره استانی استان مرکزی . 1385

7.       نمایش « پیرمراد » شرکت در جشنواره بیان حوزه هنری استان مرکزی 1386 .

8.       ساخت تله تئاتر « خاک در آبادی » 1386 .

کسب رتبه:

1.       نویسندگی اول به خاطر نمایشنامه « سرنوشت » جشنواره ملی روستا . تهران .

2.       نویسندگی دوم ، بازیگری اول و کارگردانی اول به خاطر نمایش « خط سبز » یاسوج .

3.       کارگردانی دوم ، بازیگری دوم و نویسندگی سوم به خاطر نمایش « آنسوی زندگی » . کرمان .

4.       نویسندگی اول به خاطر نمایشنامه « خاک در آبادی » . مشهد .

5.       بازیگری اول به خاطر بازی درنمایش « میراث » ارا ک .

6.       نویسندگی اول به خاطر نمایشنامه « پیرمراد » حوزه هنری استان مرکزی .

7.       نویسندگی سوم به خاطر نمایشنامه « پیرمراد » جشنواره سراسری تئاتر رضوی  . قزوین .