رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

سهره زرد و سهره خاکی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سهره زرد و سهره خاکی

 

سهره زرد پرنده ای است که عضو ديگری از خانواده سهره ها در استان مركزيست 12 سانتي متر طول دارد كوچك و ظريف است مهاجر عبوري منطقه بوده و در ارتفاعات سنگي بيشتر ديده مي شود سهره زرد نر به رنگ سبز مايل به زرد با پيشاني و چانه سياه و به همراه نوار پهن زرد رنگي در بالها و دو طرف دم ديده مي شود ماده اش هم زيتوني مايل به قهوه اي بازير تنه سفيد و بدون لكه سياه روي سر است پرنده اي اجتماعي و دانه خوار است در جوجگي از حشرات هم تغذيه مي كند سهره زرد غالبا در جنگهاي سوزني برگ پر چين هاي بلند و كوهستانها زندگي كرده و در فصل بهار در كنار چشمه سيبك و كنار مزارع ديده شده است

عضو ديگر خانواده سهره ها سهره خاكي است. سهر خاكي 5/14 سانتي متر طول دارد و بطور كلي به رنگ شني نخودي كمرنگ ديده مي شود رنگ بالها و منقار مخروطي كوچك و سياهش از ويژگيهاي برجسته اين پرنده است . در پرنده نر لكه سياهي در پشت منقار وجود دارد كه تا چشمها امتداد يافته است. پرنده ماده فاقد اين لكه بوده پرهايش كمي كمرنگ تر است .


سهره خاكي پرنده اي اجتماعي و آرام است صداي آهنگين دارد زود رام شده و به راحتي انس مي گيرد در اراضي باز داراي درختان و بوته هاي پراكنده و در ميان باغهاي ميوه تاكستانها و كشتزارها به سر مي برد و درون درختان يا بوته ها آشيانه مي سازد در همه جاي ايران فراوان است اما در استان مركزي بيشتر در مناطق اطراف هفتاد قله و در بهار ديده مي شود

کلمات کلیدی:

استان مرکزی- جنگلهای سوزنی – کوهستان – درخت – هفتاد قله - پرنده – سهره- زرد – خاکی- مهاجر – نر – ماده – منقار- چشم- اجتماعی – آرام-


Yellow finch is another member of finch species in Markazi province. It is small, delicate and twelve centimeters long. This small bird migrates locally and can be seen more in the Rocky Mountains.
The male is yellowish green with black forehead and chin and identifiable with a broad yellow stripe on both sides of the wings and tail.

The female is olive-brown with white belly and no black spots on the head. This bird is social and seed-eater. Being a chick, it also feeds on insects. Yellow finch mostly exists in needle leaf forests and high hedges and mountains. In spring, it is seen near Sibak fountain and fields.

Another member of the finch family is the desert finch. This finch is 14.5 cm long and generally characterized by the color of pale buff sand. The bird's prominent feature is the wing's color and its small black conical beak. The male has a black scar on its beak back extended to the eyes. The female lacks this black spots and its feather is paler.

Desert Finch is a social and calm bird. It has a melodic sound and is easily tamed. This bird lives in open lands with scattered trees and shrubs, orchards, vineyards and farms.

Nesting occurs in trees or bushes. The bird is abundant everywhere in Iran, but in markazi province, it is specially seen around Seventy Peaks and during the spring.

Snake comes close to the fountain slowly and quietly and in the blink of an eye attacks the bird. At first stings it and little by little swallows the bird. The snake moves on the pebbles carefully and with its body contractions breaks the bird's bones and then begins digesting it.

Key word:

Markazi province- Mountain - bird- The female- The male- finch species- Yellow finch- desert finch- social bird - calm bird – Snake- bird's bones