سمنوپزان

 

مهمترين نذريها و غذاها رسم سمنوپزان ميباشد كه براي برآورده شدن حاجات و طلب شفاي عاجل بيمار خود، ريشه گندم نذر حضرت صديقه كبري ميكنند.

در ماه اسفند در بيشتر خانه ها ديگ سمنو برپا و پس از حدود 12 ساعت با تلاش زنان سمنوي نذري پخته و دم كشيده ميشود و صبح زود به نيت تبرك بين اهالي محل توزيع ميشود.

Loading the player...