جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

سریر عفاف - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سریر عفاف

 

به مناسبت 17 دیماه به بررسی رخدادهای این روز در سال 1314، مقارن با اعلام عمومی کشف حجاب رضاخانی، عوامل شکل گیری و اتفاقات پس از آن می پردازد.

با توجه به اینکه حجاب برای زن مسلمان ایرانی حکم یک تکه پارچه را ندارد بلکه ریشه دار در فرهنگ، ملیت و مذهب آنان داست، رضاخان با اقدام نظامی خود به جنگ با اعتقادات و شعور زنان پرداخت.

این اقدام شوم رضاخان را نمی توان یک اتفاق بی مقدمه در سال 1314 دانست بلکه پیش مقدمه های آن در سال ها پیش از حکومت پهلوی فراهم شده بود تااینکه رضاشاه جسارت به اعلام عمومی این امر کرد.


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __